کیت و جلاقی ترمیم لنزهای چراغهای جلو DIY

چراغهای جلو اعتباری را که سزاوار آن هستند دریافت نمی کنند آنها چشم وسیله نقلیه شما هستند. آنها به شما اجازه می دهند شب ها ببینید و توسط سایر رانندگان مشاهده می شود. بدون آنها ، کور می شوید. به همین دلیل تمیز و روشن بودن چراغهای جلو بسیار مهم است. لنزهای روشن چراغ جلو ایمنی شما را افزایش می دهد و باعث بهبو...

کیت و جلاقی ترمیم لنزهای چراغهای جلو DIY

چراغهای جلو اعتباری را که سزاوار آن هستند دریافت نمی کنند آنها چشم وسیله نقلیه شما هستند. آنها به شما اجازه می دهند شب ها ببینید و توسط سایر رانندگان مشاهده می شود. بدون آنها ، کور می شوید. به همین دلیل تمیز و روشن بودن چراغهای جلو بسیار مهم است. لنزهای روشن چراغ جلو ایمنی شما را افزایش می دهد و باعث بهبود ظاهر کلی وسیله نقلیه شما می شود. اگر می خواهید لنزها را به رنگ زرد و ابری بگذارید ، جزئیات وسیله نقلیه شما چیست

بیشتر

چراغهای خودرو