ساخته شده برای رسیدگی به هر وضعیت جزئیات ، جدید LHR 15  است مرز جدیدی از جزئیات . طراحی ارگونومیک امکان تصحیح دقیق رنگ با راحتی کامل ، در سطوح خمیده و رسیدن به مناطق دشوار را فراهم می آورد. LHR 15  در دورهای بالاتر در مقایسه با LHR21 MarkIII عمل می کند. این افزایش سرعت تصحیح معادل را فراهم می کند و این کار را با قطر و مدار پد انجام می دهد که برا...

ساخته شده برای رسیدگی به هر وضعیت جزئیات ، جدید LHR 15  است مرز جدیدی از جزئیات . طراحی ارگونومیک امکان تصحیح دقیق رنگ با راحتی کامل ، در سطوح خمیده و رسیدن به مناطق دشوار را فراهم می آورد. LHR 15  در دورهای بالاتر در مقایسه با LHR21 MarkIII عمل می کند. این افزایش سرعت تصحیح معادل را فراهم می کند و این کار را با قطر و مدار پد انجام می دهد که برای سطوح منحنی یا متغیر مناسب تر است.

بیشتر

LHR 15  

لیست مقایسه محصولات

انصراف