LHR 21

با آن مدار 21mm ماده و پد Ø150mm پشتوانه آن، LHR 21 دستگاه پولیش اوربیتال است ابزار مناسب برای کار مساحت سطح بزرگ است. LHR 21 به اپراتور امکان می دهد حتی قسمتهای محدود ، به پایان برسد با کیفیت فوق العاده بالا . بهره وری بهبود یافته قدرت و گشتاور بیشتری را در هر سطح تضمین می کند .

LHR 21

با آن مدار 21mm ماده و پد Ø150mm پشتوانه آن، LHR 21 دستگاه پولیش اوربیتال است ابزار مناسب برای کار مساحت سطح بزرگ است. LHR 21 به اپراتور امکان می دهد حتی قسمتهای محدود ، به پایان برسد با کیفیت فوق العاده بالا . بهره وری بهبود یافته قدرت و گشتاور بیشتری را در هر سطح تضمین می کند .

بیشتر

LHR 21 

لیست مقایسه محصولات

انصراف