پد پوليش روپس

روپس ایران

سه سیستم پد  پولیش طراحی شده اند تا به صورت ترکیبی کار کنند تا سطح ارتعاش کم و بهترین نتیجه ممکن را داشته باشند. سیستم های BigFoot برای حداکثر کارایی، سهولت استفاده و آسایش اپراتور طراحی شده اند. با استفاده از BigFoot با پد های پشتی اصلی RUPES و پد های پرداخت اصلی RUPES، سیستم فنی ایجاد می شود که بهترین نتیجه ممکن برای پرداخت را تضمین می کند ...

روپس ایران

سه سیستم پد  پولیش طراحی شده اند تا به صورت ترکیبی کار کنند تا سطح ارتعاش کم و بهترین نتیجه ممکن را داشته باشند. سیستم های BigFoot برای حداکثر کارایی، سهولت استفاده و آسایش اپراتور طراحی شده اند. با استفاده از BigFoot با پد های پشتی اصلی RUPES و پد های پرداخت اصلی RUPES، سیستم فنی ایجاد می شود که بهترین نتیجه ممکن برای پرداخت را تضمین می کند و تضمین می کند که ابزار دارای تعادل کامل و سطح ارتعاش قابل ملاحظه ای است. استفاده از پد های پشتی و یا حامل های ترکیبی غیر از اعضای خانواده خانواده BigFoot می تواند منجر به کاهش عملکرد شود و همچنین می تواند ویژگی های فنی و مکانیکی ابزار، تغییر تعادل و ارتعاش آن را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش لرزش نه تنها بر راحتی و ایمنی کلی اپراتور تاثیر می گذارد، بلکه باعث کاهش عمر مفید ابزار نیز می شود.

پد پولیش روپس

More
پد پوليش روپس

روپس ایران

سه سیستم پد  پولیش طراحی شده اند تا به صورت ترکیبی کار کنند تا سطح ارتعاش کم و بهترین نتیجه ممکن را داشته باشند. سیستم های BigFoot برای حداکثر کارایی، سهولت استفاده و آسایش اپراتور طراحی شده اند. با استفاده از BigFoot با پد های پشتی اصلی RUPES و پد های پرداخت اصلی RUPES، سیستم فنی ایجاد می شود که بهترین نتیجه ممکن برای پرداخت را تضمین می کند ...

روپس ایران

سه سیستم پد  پولیش طراحی شده اند تا به صورت ترکیبی کار کنند تا سطح ارتعاش کم و بهترین نتیجه ممکن را داشته باشند. سیستم های BigFoot برای حداکثر کارایی، سهولت استفاده و آسایش اپراتور طراحی شده اند. با استفاده از BigFoot با پد های پشتی اصلی RUPES و پد های پرداخت اصلی RUPES، سیستم فنی ایجاد می شود که بهترین نتیجه ممکن برای پرداخت را تضمین می کند و تضمین می کند که ابزار دارای تعادل کامل و سطح ارتعاش قابل ملاحظه ای است. استفاده از پد های پشتی و یا حامل های ترکیبی غیر از اعضای خانواده خانواده BigFoot می تواند منجر به کاهش عملکرد شود و همچنین می تواند ویژگی های فنی و مکانیکی ابزار، تغییر تعادل و ارتعاش آن را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش لرزش نه تنها بر راحتی و ایمنی کلی اپراتور تاثیر می گذارد، بلکه باعث کاهش عمر مفید ابزار نیز می شود.

پد پولیش روپس

بیشتر

پد پوليش روپس 44 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 44 از 44 آیتم
نمایش 1 - 44 از 44 آیتم